1 sản phẩm chỉ bán 10kg trên 1 đơn hàng. Xuyên Khung chỉ bán 5kg trên 1 đơn hàng.